Obchodní podmínky a Licenční ujednání

Níže najdete sepsaná licenční ujednání pro používání elektronických produktů.

Licenční ujednání

O právech k užívání video záznamu nebo obecně tvorby zpřístupněné na webu jindrichsmitka.cz (dále jen „beseda“, „dílo“ nebo „video“).

Jindřich Smítka (dále také „autor“, „poskytovatel“)

Vy („uživatel“, „přispěvatel“)

Úhradou poplatku získává uživatel specifická, zde vymezená práva užívat předmět licenčního ujednání, tedy video záznam besedy o pouti do Santiaga de Compostela, ale i další případná díla umístěná na webu jindrichsmitka.cz.

Uživatel tak získává elektronický nebo jiný online, po internetu dálkový přístup do softwarového rozhraní autora a dále získává přístup k dílu a možnost jeho užívání.

Oprávnění k dílu

Uživatel je v rámci užívání díla oprávněn dílo sledovat a případně si jej stáhnout prostřednictvím a výhradně do svého elektronického zobrazovacího zařízení za pomoci dálkového přístupu elektronickou cestou, internetem nebo online.

Oprávnění ke sledování i stahování platí pro uživatele samotného a jeho nejbližší. Tyto „nejbližší“ osoby lze dle právní definice vystihnout jako členy společné domácnosti.

Vymezení práv

Uživatel nezískává právo dílo dále šířit, distribuovat a/nebo sdílet s dalšími uživateli na internetu či jinak elektronicky, ani jinak, ani jinými způsoby umožnit dalším osobám v přístupu k tomuto dílu. Uživatel by měl zároveň zajistit, aby k takovému sdílení a přístupu dalším neoprávněným osobám nedošlo, aktivně dbát na dodržování této zásady a informovat o této skutečnosti i své nejbližší, bude-li s nimi dílo sdíleno či budou-li k němu mít přístup.

Právo přístupu do rozhraní autora a právo užívat dílo výše definovaným způsobem je časově omezeno na 12 měsíců od vyřízení objednávky. Po uplynutí stanovené lhůty zaniká přístup do rozhraní autora i možnost užívat dílo výše specifikovaným způsobem. Autor však umožňuje uživatelům v oprávněných případech toto právo před vypršením lhůty platnosti na vyžádání uživatele prodloužit.

Počet shlédnutí či stažení na dokončenou objednávku je omezen. Důvodem je předcházení kopírování linků do nekonečna. Uživatelé si však mohou v oprávněných případech pro vlastní užití vyžádat navýšení tohoto počtu stažení.

Závazek poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje umožnit uživateli čerpání výše specifikovaných práv v nejlepší možné míře s ohledem na své technické možnosti a znalosti a s nejlepší možnou péčí.

Závazek uživatele

Jako uživatel jsem si vědom/a, že autor s tímto dílem strávil dohromady bezmála třičtvrtě roku života a nemalé množství prostředků a proto nepřipustím, aby jeho dílo přišlo do nesprávných rukou a bylo sdíleno, poskytnuto, šířeno, distribuováno nebo jakkoli jinak předáno mimo okruh uživatelů vymezený v tomto licenčním ujednání.